Projectplan Verzorgingshuis

Inleiding

In 2004 werd Sri Lanka getroffen door een grote natuurramp, de tsunami eiste ruim 200.000 slachtoffers, de hulpverlening kwam maar langzaam op gang en is nog steeds niet afgerond. Een bevolkingsgroep is bij de hulpverlening vergeten en zelfs overgeslagen , namelijk de ouderen. In Sri Lanka doen zich in de ouderenzorg enorme problemen voor. Natuurlijk is de aanblik van een verwaarloosde oudere niet vertederend maar daarom niet minder schrijnend. Pensioenvoorzieningen zijn er amper en de bestaande sociale voorzieningen zijn zeer ontoereikend voor een menswaardige oude dag.
Gelukkig kunnen veel ouderen bij hun kinderen wonen, deze opvang van ouderen door hun kinderen wordt steeds moeilijker naarmate de levensstandaard lager is. Echter ouderen zonder kinderen of ouderen, die door hun kinderen in de steek gelaten worden, zijn er erg slecht aan toe. Overdag bedelen en eten zoeken op de vuilnisbelt en ’s nachts slapen in een portiek of onder een oude deken, is hun bittere lot. Zo ook in Kandana, een dorp ten noorden van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka.

De Stichting ZOM gaat de komende tijd actie voeren voor de bouw en inrichting van een multifunctioneel verzorgingshuis in Kandana. In samenwerking met het plaatselijke Holland Kandana Welfare Commitee wordt een verzorgingshuis gebouwd en ingericht. In dit Verzorgingshuis worden zwerfouderen gehuisvest en komt er dagopvang voor ouderen die overdag niet thuis kunnen blijven.

Voor de bouw en de inrichting van het project is een bedrag nodig van € 94.000,00. Het streefbedrag van de Stichting ZOM is € 35.000,00. De NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) heeft een bijdrage van € 25.000,00 beschikbaar gesteld, wanneer het streefbedrag wordt gehaald. Ook de Wilde Ganzen ondersteunt het project met een bijdrage van 70% van de opbrengst.

Giften voor dit project kunnen worden overgemaakt op rekening 8655 t.n.v. de Stichting ZOM of rechtstreeks op 40.000 t.n.v. de Wilde Ganzen o.v.v. ZOM VOOR HOLLAND-KANDANA.

ZOM projecten in Kandana

De Stichting ZOM heeft in samenwerking met het Holland Kandana Welfare Committee (HKWC) vanaf 2005 diverse projecten uitgevoerd. In 2005 is een dienstencentrum gebouwd in Kandana (met o.a. subsidie van de Wilde Ganzen/ICCO en de NCDO).
Na de tsunami heeft de ZOM eveneens in samenwerking met de HKWC een tiental kleinschalige projecten uitgevoerd in Kandana. Het geld was bijeen gebracht met een inzamelingsactie in de gemeente Zevenaar voor de tsunami slachtoffers.
In 2007, 2008 en 2009 zijn er projecten uitgevoerd voor diverse scholen in Kandana en in de omgeving.

Situatie in Kandana

Kandana is een onderontwikkeld dorp met een grootte van ruim 3 vierkante kilometers, er wonen ruim 25000 mensen, een mengeling van Christenen, Boeddhisten, Hindoestanen en Moslims. Er zijn ruim 6000 schoolgaande kinderen.

Veel mensen leven onder de armoededrempel (75%) en hebben geen werk. De burgeroorlog is nu gelukkig voorbij maar de economische situatie is nog niet verbeterd, geld voor de opbouw van het land is er niet, de omstandigheden zijn slecht.

De meeste mensen werken in de toeristensector of kledingindustrie en zijn niet of slecht opgeleid. Hun financiële situatie is zeer instabiel. Veel problemen worden veroorzaakt door drugs, alcohol, prostitutie en criminaliteit.

Situatie van de ouderen in Kandana

Bij diverse bezoeken aan Kandana kwam de ZOM in aanraking met het fenomeen “zwerfouderen”. Het Holland Kandana Welfare Committee (HKWC) heeft een onderzoek ingesteld naar de situatie van probleemouderen in de regio Kandana. Er blijkt dringend behoefte te zijn aan een Verzorgingscentrum voor ouderen. Meer dan 5% van de inwoners van Kandana zijn ouder dan 65 jaar, (1250 mensen). De meeste van de ouderen zijn vrouwen (70%). Verre weg de meesten van deze mensen wonen nog in hun eigen huis samen met hun (getrouwde) kinderen (60%). 20% wonen zelfstandig, 20 mensen wonen in een bejaardenvoorziening en de rest, ruim 200 bejaarden hebben geen vast onderkomen en leven op straat.

Een andere groep mensen kan niet thuisblijven als hun kinderen moeten werken, zij hebben verzorging nodig of oppas (dementie). Omdat dit project in de doelstelling van de ZOM past, heeft de ZOM dit opgepakt.

Er is een werkgroep binnen het HKWC (met diverse deskundigen) opgericht die de verdere activiteiten gaat coördineren. (Volgens het model Kandana Dienstencentrum).Dit alles is gebeurd in de periode augustus 2007 tot september 2008. Van september 2008 tot maart 2009 is er gezocht naar een geschikte locatie en zijn er ontwerpen door een architect gemaakt voor een gebouw en is onderzocht of er voldoende geschoold personeel in de regio aanwezig is. Een plaatselijke aannemer heeft een offerte uitgebracht. De plannen zijn met andere deskundigen besproken en aangepast.

Projectbeschrijving

In Kandana hebben kerk en gemeente en zelfs het bisdom de handen ineen geslagen, om samen met het Holland Kandana Welfare Committee deze opvang te realiseren. Zij vragen daarbij aan de ZOM om ondersteuning en financiële middelen.
Het plan is om een woonvoorziening voor ongeveer 30 alleenstaande bejaarden te realiseren, gekoppeld aan een dagopvang, met aangepaste activiteiten en maaltijdvoorziening voor bejaarden uit de omgeving. Tevens zal in het nieuwe gebouw medische verzorging mogelijk zijn. Er worden daartoe twee ziekenkamers en een dokterspost gebouwd.

Doelen op korte termijn

 • Opvang en huisvesting van een groep kansloze en verwaarloosde zwerfouderen.
 • Opvang van dementerende ouderen die overdag niet in het gezin van een van de kinderen kunnen worden opgevangen.
 • Maaltijdvoorziening van ouderen die niet in staat zijn voor hun dagelijks eten te zorgen.
 • Gezondheidszorg voor ouderen. Regelmatig is er een arts aanwezig voor medische hulp en de verstrekking van medicijnen. De ouderen zijn niet in staat om de (relatief dure) medicijnen te betalen. (De verwachting is dat er per keer minimaal 20 mensen gebruik zullen maken van deze dienst.).
 • Sociale en maatschappelijke hulp voor de ouderen die niet meer voor zichzelf op kunnen komen. Er is wekelijks een sociaal werker vanuit het Dienstencentrum in Kandana aanwezig om mensen in nood te helpen bij het oplossen van hun problemen. Het gaat hier voornamelijk om sociale, financiële en persoonlijke problemen.
Eigen inbreng

De locale gemeenschap is zich terdege bewust van het grote probleem en wil ook meehelpen een oplossing te zoeken. maar heeft niet de mogelijkheid om de middelen voor de bouw te genereren. Om de kosten zo laag mogelijk te houden leveren de inwoners zelf een belangrijke bijdrage. Een plaatselijke architect maakt de tekeningen en de calculaties gratis. De St. Sebastian Church wordt eigenaar van het gebouw, tot dat de nieuw op te richten Stichting Huisvesting Bejaarden dit over kan nemen. Het HKWC is verantwoordelijk voor de exploitatie en de organisatie van activiteiten. De locale overheid heeft toegezegd de beschikbare middelen voor het bestrijden van zwerfouderen beschikbaar te stellen. Vanuit de rijksoverheid bestaat de mogelijk om subsidie te verkrijgen voor ouderen die uit huis zijn geplaatst, ook de Aartsbisschop van Colombo heeft zijn ondersteuning toegezegd evenals de RK parochie in Kandana en de een hele rij particuliere sponsoren.

Acties en fondsenwerving

In januari 2010 is het project goedgekeurd door de Wilde Ganzen en is gestart met de fondsenwerving. Er zijn diverse non profit organisaties, zoals scholen, verzorgingscentra, vrouwenverengingen en service clubs aangeschreven om mee te helpen en om actie te houden ten behoeve van het verzorgingscentrum in Kandana. Ook zijn er bedrijven en mogelijke sponsoren benaderd voor een bijdrage. In de regionale pers wordt aandacht aan het project besteed.

Begroting

Planning activiteiten

 • Actieperiode in Nederland van januari 2010 tot augustus 2010.
 • Bouwperiode van augustus 2010 tot juli 2011. Toezicht door de projectleider de heer Vincent Pillai.
 • Inrichting gebouw onder verantwoordelijkheid van de projectleider de heer Vincent Pillai, in augustus 2011.
 • Samenstellen staf (juni 2011) en medewerkers (augustus 2011).
 • Opleiden ven medewerkers juni tot september.
 • Opzetten van plannen voor de diverse activiteiten, juni tot en met augustus 2011.
 • Start Verzorgingscentrum, opvang eerste cliënten, september 2011.
Partners

 • Wilde Ganzen – Samen kom je verder

  Stichting Wilde Ganzen werft, vanuit een oecumenische inspiratie, fondsen voor concrete en kleinschalige projecten voor kansarmen in de wereld. Wilde Ganzen stimuleert en beloont met premies de actievoerders die zich in ons land willen inzetten voor waardevolle initiatieven elders in de wereld. De fondsen van de Wilde Ganzen worden gevoed met inkomsten uit giften, nalatenschappen en lijfrenteschenkingen. Zo koppelt Wilde Ganzen heel concreet de financiële inspanningen van gevers aan de fysieke inspanningen van actievoerders. Internet zie www.wildeganzen.nl
 • NCDO - Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking

  NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en adviezen. De millenniumdoelen zijn de leidraad voor alle activiteiten. Deze doelen zijn in 2000 door 189 landen afgesproken om zo vóór 2015 de wereldwijde armoede te halveren.

  Om draagvlak voor internationale samenwerking te vergroten, en om meer bekendheid te geven aan de millenniumdoelen, organiseert NCDO campagnes, debatten, onderwijsactiviteiten, exposities, mediaproducties en culturele projecten. Ook brengt NCDO de inspanningen van overheid en burgers om de millenniumdoelen te bereiken onder de aandacht.

  NCDO helpt mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Deze lokale ontwikkelingsprojecten worden ondersteund met advies en subsidie.
Bovenstaande taken worden gefinancierd door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.<<< Terug