Onderwijsproject Sedawatta


In het Dienstencentrum van Sedawatta zijn op de eerste verdieping 8 lokalen ingericht waar kinderen van 6 tot 14 jaar extra lessen krijgen in Engels en wiskunde. De lessen worden na de middag en in het weekend gegeven. Leerkrachten doen dit zonder betaling. Op de beneden verdieping is een computerlokaal ingericht. Hier worden elke dag computerlessen gegeven voor jeugdigen maar ook voor volwassenen.

Op dit moment komen er wekelijks 1200 kinderen die lessen volgen, er wordt geen onderscheid gemaakt in geloof of afkomst. Iedereen die gemotiveerd is mag gratis aan de lessen deelnemen.

Er is een groot tekort aan leer- en lesmaterialen. Daarom is de ZOM gevraagd om sponsoren te vragen om geld bij elkaar te brengen voor onderwijsmaterialen.

1. Inleiding

Stichting “ZEVENAAR ONTMOET MEDEMENSEN” (ZOM) heeft samen met het Holland Kandana Welfare Fund (HKWF) en de parochie van ”Our Lady of Good Health” in Sedawatta, Sri Lanka, in 2008 het Dienstencentrum in Sedawatta gebouwd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage uit de acties van de leerlingen en personeel van het Liemers College, de bijdragen van organisaties, bedrijven, serviceclubs en veel particuliere sponsoren en mede dankzij de subsidies van de Wilde Ganzen en de NCDO. Zonder de bijdragen van deze laatste organisaties was de uitvoering van het project onmogelijk geweest.

De Stichting ZOM heeft als doel: ”Het uitvoeren en ondersteunen van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, in samenwerking met regionale of plaatselijke groeperingen (op bijvoorbeeld kerkelijk, sociaal en onderwijs gebied).”

De ZOM probeert met hulp vanuit Nederland, mensen en organisaties in ontwikkelingslanden te steunen, om de levensomstandigheden structureel te verbeteren, zodat de mensen in staat zijn hun eigen situatie positief te beïnvloeden.
Bij de hulpverlening werkt de ZOM altijd samen met plaatselijke organisaties die weten wat er nodig en hoe op de beste en meest efficiënte wijze die noodzakelijke hulp en ondersteuning kan worden geboden.

De ondersteuning richtte zich in eerste instantie op de meest kwetsbare groepen uit de samenleving, de ouderen, de zieken, de gehandicapten, de etnische minderheden en de wees- en pleegkinderen.

Verder heeft onderwijs een hoge prioriteit. Deelnemen aan onderwijs en beter onderwijs geeft mensen eigen mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren.

2. Situatie in Sedawatta

Eén van de straatjes in Sedawatta


Sedawatte is een onderontwikkeld dorp aan der rand van Colombo en bestaat voor een groot deel uit slums. De bevolking bestaat uit Tamils, Moslims, Katholieken en vooral Boeddhisten. Er wonen ruim 5000 gezinnen. De bevolking is overwegend arm en er zijn veel sociale problemen zoals alcohol, drugs, prostitutie en criminaliteit op diverse niveaus. Verder zij er vooral voor kinderen onhygiënische woon - en leefsituaties.
75% Van de bewoners leeft onder de armoedegrens.
Sedawatta ligt naast de vuilstortplaats van Colombo, veel inwoners vinden hier nog enige inkomsten door in het afval te zoeken naar verkoopbare waren. Kinderen moeten meehelpen om te zorgen dat er elke dag genoeg geld wordt verdiend om in leven te blijven.
De vuilnisbelt waar alles wat nog wat oplevert wordt verzameld.


Onderwijs biedt kinderen de enige mogelijkheid om uit dit milieu te geraken en een menswaardig bestaan op te bouwen. In Sedawatta zijn alleen maar Staatsscholen, het niveau is niet erg hoog en op deze scholen wordt geen Engels en wiskunde onderwijs gegeven, dit betekent dat de kinderen niet toegelaten worden tot het vervolgonderwijs en de basisschool dus eindonderwijs is. In het dienstencentrum wordt de kinderen de mogelijkheid geboden om Engelse en wiskunde lessen te volgen.

3. Onderwijsproject

In het Dienstencentrum zijn op de eerste verdieping 8 lokalen ingericht waar kinderen van 6 tot 14 jaar extra lessen krijgen in Engels en wiskunde. De lessen worden na de middag en in het weekend gegeven. Leerkrachten doen dit zonder betaling. Op de beneden verdieping is een computerlokaal ingericht. Hier worden elke dag computerlessen gegeven voor jeugdigen maar ook voor volwassenen.

Het Dienstencentrum is Sedawatta, gebouwd in 2008


Op dit moment komen er wekelijks 1200 kinderen die lessen volgen, er wordt geen onderscheid gemaakt in geloof of afkomst. Iedereen die gemotiveerd is mag gratis aan de lessen deelnemen.

Er is een groot tekort aan leer- en lesmaterialen. Daarom is de ZOM gevraagd om sponsoren te vragen om geld bij elkaar te brengen voor onderwijsmaterialen.

4. Millenniumdoelen en resultaten

  • Alle kinderen naar school. Er is een grote werkruimte voor leerlingen en docenten van de plaatselijke scholen waar o.a. huiswerk gemaakt kan worden. Verder zijn leerlingen in de gelegenheid om bijles te volgen in o.a. de vakken Engels en wiskunde, deze vakken worden niet gegeven op de openbare scholen, met lessen in deze vakken zijn ze in de toekomst toelaatbaar voor hoger onderwijs. Het niveau van de basisschool en het voortgezet onderwijs is te laag om voldoende gekwalificeerd te zijn om door te kunnen stromen. Vanaf 13.00 volgens dagelijks 5 groepen van 30 leerlingen op 5 dagen per week bijles. De lessen worden gratis verzorgd door leerkrachten uit de wijk.
  • Mannen en vrouwen gelijkwaardig onder andere door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren. Er wordt speciaal opgelet dat er evenredig veel meisjes meedoen. Op dit moment zijn er van de deelnemers 58% meisjes.
  • Een computer opleidingscentrum voor de bevolking om de mensen in de gelegenheid te stellen een moderne opleiding te volgen en zo gepast werk te kunnen vinden. Er zij 2 groepen van 20 cursisten begonnen. Er wordt een kleine bijdrage voor de onkosten gevraagd van de deelnemers die dat kunnen betalen.
  • Sociale en maatschappelijke hulp. 2 Maal per week is een sociaal werker aanwezig om mensen in nood te helpen bij het oplossen van hun problemen. Het hier voornamelijk om sociale, financiële en persoonlijke problemen.
  • Er is een project gestart voor de opvang van ex-prostituees, deze vrouwen komen wekelijks in groepen bij elkaar, ze worden begeleid om weer normaal in de maatschappij te worden opgenomen. Veel jonge meisjes uit de arme wijken zijn in de prostitutie terechtgekomen en worden als ze ouder zijn weer op staat gezet. Vaak worden ze dan verstoten door hun familie.
  • Activiteiten voor de jeugd. Per week zijn er op 2 avonden en in het weekend activiteiten, zodat de jeugd van de (gevaarlijke) straat af is en zich met positieve activiteiten leert te vermaken.
  • Een activiteitenzaal: hier vinden vergaderingen, activiteiten en feesten voor de bevolking plaats. Maar ook repetities van zangkoren ed.
5. Begroting6. Tot slot

De plaatselijke bevolking beschikt over een gebouw waar activiteiten op allerlei gebied kunnen plaatsvinden en kunnen mede daardoor op weg gaan naar een nieuwe en betere toekomst.

Alle deelnemers aan het project, de Wilde Ganzen, de NCDO, leerlingen en personeel van het Liemers College Zevenaar, het Holland Kandana Welfare Fund, alle organisaties, bedrijven, particuliere gevers en de Stichting ZOM mogen zeer tevreden zijn met het bereikte resultaat. Door een eendrachtige samenwerking staat er een fraai en multifunctioneel centrum in Sedawatta.

Nu nog de onderwijs benodigdheden om het project tot een werkelijk succes te maken en de kinderen van Sedawatta een kans op een betere toekomst te bieden.

Wij zijn uw namens de kinderen dankbaar voor elke gift.Wil de Raden, voorzitter ZOM

Zevenaar 5 april 2010.

<<< Terug