Eindverslag Verzorgingscentrum Kandana

1. Inleiding

Stichting “ZEVENAAR ONTMOET MEDEMENSEN” (ZOM) heeft samen met het Holland Kandana Welfare Committee (HKWC) uit Kandana het Verzorgingshuisproject in Kandana uitgevoerd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage uit de acties van de leerlingen en personeel van het Liemers College, de bijdragen van organisaties, bedrijven, serviceclubs en veel particuliere sponsoren en mede dankzij de subsidies van de Wilde Ganzen en de NCDO. Zonder de bijdragen van deze laatste organisaties was de uitvoering van het project onmogelijk geweest.

De Stichting ZOM heeft als doel: ”Het uitvoeren en ondersteunen van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, in samenwerking met regionale of plaatselijke groeperingen (op bijvoorbeeld kerkelijk, sociaal en onderwijs gebied).”

De ZOM probeert met hulp vanuit Nederland, mensen en organisaties in ontwikkelingslanden te steunen, om de levensomstandigheden structureel te verbeteren, zodat de mensen in staat zijn hun eigen situatie positief te beïnvloeden.
Bij de hulpverlening werkt de ZOM altijd samen met plaatselijke organisaties die weten wat er nodig en hoe op de beste en meest efficiënte wijze die noodzakelijke hulp en ondersteuning kan worden geboden.

De ondersteuning richtte zich in eerste instantie op de meest kwetsbare groepen uit de samenleving, de ouderen, de zieken, de gehandicapten, de etnische minderheden en de wees- en pleegkinderen.

Verder heeft onderwijs een hoge prioriteit. Deelnemen aan onderwijs en beter onderwijs geeft mensen eigen mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren.

Het “Holland Kandana Welfare Committee” (HKWC) is samengesteld uit mensen uit de regio Kandana, zij vertegenwoordigen allerlei organisaties, zoals onderwijs, gezondheidszorg, kerken, e.d., president is dr. Sydney Jayasuriya, en heeft tot doel:
“HKWC is a Social Organisation to help underprivileged families, their children in educational, self help employment, health matters and social problems”.

Vanaf 1995 heeft het HKWC een aantal projecten uitgevoerd, zoals een gezinssponsoring voor de allerarmste gezinnen, onderwijsprojecten voor 4 scholen in Kandana, de bouw en exploitatie van een multifunctioneel centrum in Kandana, “Scholen voor Scholen”projecten inde regio Beruwela, Negombo en Kandana en een multifunctioneel dienstencentrum in Sedawatta. De samenwerking met het HKWC verloopt uitstekend. De meeste projecten zijn uitgevoerd met subsidie van de Wilde Ganzen en het multifunctioneel centrum in Kandana heeft subsidie gekregen van de Wilde Ganzen/ICCO en de NCDO.

Het HKWC in Kandana is de initiatiefnemer van dit project, zij trekken zich samen met de inwoners het lot van de mensen in Kandana aan en knokken om de leefomstandigheden voor hen te verbeteren. Kandana heeft ruim 25.000 inwoners. Kandana ligt in het westen van Sri Lanka tussen Colombo en Negombo.Kandana ligt tussen Colombo en Negombo


2. Situatie in Kandana

Kandana is een onderontwikkeld dorp met een grootte van ruim 3 vierkante kilometers, er wonen ruim 25000 mensen, een mengeling van Christenen, Boeddhisten, Hindoestanen en Moslims. Er zijn ruim 6000 schoolgaande kinderen.
Veel mensen leven onder de armoededrempel (75%) en hebben geen werk. De burgeroorlog is nu gelukkig voorbij maar de economische situatie is nog niet verbeterd, geld voor de opbouw van het land is er niet, de omstandigheden zijn slecht.
De meeste mensen werken in de toeristensector of kledingindustrie en zijn niet of slecht opgeleid. Hun financiële situatie is zeer instabiel. Veel problemen worden veroorzaakt door drugs, alcohol, prostitutie en criminaliteit.Zwerfouderen langs de kant van de weg


Situatie van de ouderen

Bij diverse bezoeken aan Kandana kwam de ZOM in aanraking met het fenomeen “zwerfouderen”. Het Holland Kandana Welfare Committee (HKWC) heeft een onderzoek ingesteld naar de situatie van probleemouderen in de regio Kandana. Er blijkt dringend behoefte te zijn aan een Verzorgingscentrum voor ouderen. Meer dan 5% van de inwoners van Kandana zijn ouder dan 65 jaar, (1250 mensen). De meeste van de ouderen zijn vrouwen (70%). Verre weg de meesten van deze mensen wonen nog in hun eigen huis samen met hun (getrouwde) kinderen (60%). 20% wonen zelfstandig, 20 mensen wonen in een bejaardenvoorziening en de rest, ruim 200 bejaarden hebben geen vast onderkomen en leven op straat.

Een andere groep mensen kan niet thuisblijven als hun kinderen moeten werken, zij hebben verzorging nodig of oppas (dementie).
Omdat dit project in de doelstelling van de ZOM past, heeft de ZOM dit opgepakt.

Er is een werkgroep binnen het HKWC (met diverse deskundigen) opgericht die de verdere activiteiten gaat coördineren. (Volgens het model Kandana Dienstencentrum).Dit alles is gebeurd in de periode augustus 2007 tot september 2008. Van september 2008 tot maart 2009 is er gezocht naar een geschikte locatie en zijn er ontwerpen door een architect gemaakt voor een gebouw en is onderzocht of er voldoende geschoold personeel in de regio aanwezig is. Een plaatselijke aannemer heeft een offerte uitgebracht. De plannen zijn met andere deskundigen besproken en aangepast.

Het plan is om een woonvoorziening voor ongeveer 30 alleenstaande bejaarden te realiseren, gekoppeld aan een dagopvang, met aangepaste activiteiten en maaltijdvoorziening voor bejaarden uit de omgeving. Tevens zal in het nieuwe gebouw medische verzorging mogelijk zijn. Er worden daartoe twee ziekenkamers en een dokterspost gebouwd.

3. Voorlichting en Acties

De voorlichting en acties hebben zich voornamelijk gericht op de regio de Liemers, met als belangrijkste gemeenten, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Didam en Rijnwaarden. Het grootste deel van de inkomsten komt derhalve uit deze regio. In deze regio wonen meer dan 100.000 mensen.

De leerlingen van het Liemers College hebben zich bijzonder goed ingezet. Om ze te informeren over het project zijn er door de organisatoren lesbrieven gemaakt. Mentoren hebben de leerlingen tijdens de mentorlessen voorbereid op het project en de acties.

In december 2010 is een grote winter activiteitendag gehouden, met een groot aantal sponsoractiviteiten, zoals een schaatsmarathon in de ijshal. Ruim 350 leerlingen en personeelsleden is met bussen naar Nijmegen geweest.

Via sponsorbrieven, krantenartikelen en radioberichten (Radio FM) hebben we een groot en breed publiek kunnen bereiken, ook de lezingen voor scholen en serviceclubs waren succesvol. Op Radio FM, de locale radiozender voor de Liemers is er aandacht aan het project besteed.

Een belangrijke bijdrage aan het slagen van de voorlichting en de acties is het bezoek van pater Dinesh Fernando aan Zevenaar geweest. Hij heeft tijdens zijn verblijf in Zevenaar een bezoek gebracht aan het Liemers College, de Wereldwinkel, de Gemeente Zevenaar, Verzorgingshuis Huize Pelgrom en daar met heel veel enthousiasme verteld over de ZOM projecten in Sri Lanka en met name het Verzorgingshuisproject. Dit heft erg veel uitstraling gehad en veel aandacht in de pers. Zijn bezoek heeft ook geleid tot een beter onderling begrip. Pater Dinesh heeft gezien en ervaren dat we in Nederland erg ons best meten doen om het geld bij elkaar te krijgen.

De ZOM heeft zich met de voorlichting gericht op een breed publiek, een publiek dat het werk van de ZOM kent en waardeert en dat bereid is de projecten te ondersteunen. Dat het vorige grote project, het Dienstencentrum in Kandana, zo’n groot succes is geworden, heeft zeker bijgedragen aan het slagen van deze actie. De Wereldwinkel Zevenaar heeft tot slot het dreigende tekort aangevuld met een bijdrage van € 3.000,00.

Dankzij de grote inzet en de fantastische bijdragen van ander organisaties, bedrijven en particulieren is er een bedrag van € 36.000,00 bij elkaar gebracht.

Door de regionale en plaatselijke pers is veel aandacht besteed aan het project.4. Projectbeschrijving en uitvoering

In Kandana hebben kerk en gemeente en zelfs het bisdom de handen ineen geslagen, om samen met het Holland Kandana Welfare Committee deze opvang te realiseren. Zij vragen daarbij aan de ZOM om ondersteuning en financiële middelen.

Het Holland Kandana Welfare Committee heeft de grond aangekocht. Het perceel is 5.000m2 groot en er staat een woonhuis op, verder is er een waterput, die in takt is en staan er veel bomen en planten. Het perceel ligt aan de buitenkant van het dorp met in de onmiddellijke nabijheid enkele winkels, de oom Katholieke kerk en de Moskee. Er is inmiddels een is een comité opgericht dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en de organisatie van activiteiten en dat te zijner tijd het Verzorgingshuis over neemt en beheert.

In maart 2001 waren alle zaken geregeld en kon de bouw starten.Projectleider Vincent Pillai legt de eerste steen.


De start verliep zeer voorspoedig en in april zijn de bouwwerkzaamheden gestart.Na enkele weken was de fundering gelegd en waren de contouren al zichtbaar.
Binnen enkele maanden was de benedenverdieping gerealiseerd.


De bouw verliep voorspoedig en voor de regenperiode was de benedenverdieping klaar. Helaas duurde de regenperiode erg lang en lag de bouw een tijdje stil In die periode is het oude huis opgeknapt en voorzien van een keuken, die dienst gaat doen als verzorgingskeuken.Het bestaande pand wordt gerenoveerd en gaat dienst doen al keuken.
Het oude pand, na de renovatie.


De coördinatie en de samenwerking verliepen goed. Vincent Pillai heeft alle partijen regelmatig op de hoogte gehouden door rapportages en foto’s. Het geld is in termijnen overgemaakt en aan het einde van elke termijn is er een afrekening gemaakt van de bestedingen. Door de inflatie en de prijsstijgingen van de materialen dreigde er een tekort, maar de stijging van de Euro en een zorgvuldig inkoopbeleid werd het budget niet overschreden.Er staat een fraai gebouw, ruim opgezet en netjes afgewerkt. Er is goed werk geleverd. Op 5 november 2011, na een bouwtijd van amper 8 maanden, is de feestelijke opening door bestuurslid Maria Verhagen.5. Millenniumdoelen en resultaten

In Kandana staat prima geoutilleerd Verzorgingscentrum dat in een korte tijd gebruik wordt Voor de huisvesting van 30 bejaarden en de dagopvang van een groep ouderen die thuis overdag niet meer kan worden opgevangen.
Vanaf de opening wordt het gebouw gebruikt voor:
 • Mannen en vrouwen gelijkwaardig onder andere er door gelijke participatie ouderen in het Verzorgingscentrum. Er wordt speciaal opgelet dat er evenredig veel mannen en vrouwen zijn.
 • In het Verzorgingscentrum is een post voor gezondheidszorg, waar er voor de ouderen gratis hulp wordt verstrekt. We hopen hiermee te bereiken dat een betere toegang komt tot betaalbare medicijnen.

6. Toekomstontwikkelingen op korte termijn

 • Opvang van 30 ouderen on het Verzorgingshuis. De eerste ouderen wonen er al en het aantal zal worden uitgebreid naar 30. Dit zal in de loop van het voorjaar gebeuren. Het nieuwe bestuur heeft in die tijd de mogelijkheid om de organisatie en de exploitatie op orde te krijgen.
 • Er wordt gewerkt aan de realisering van de opvang van ouderen die overdag niet meer thuis kunnen zijn.
 • Opvang van ouderen die te ziek zijn om nog thuis te verblijven. Hiervoor zijn 2 ziekenkamers ingericht.
7. Op langere termijn wordt verwacht

 • Een betere verdeling tussen ouderen die een bijdrage kunnen betalen en ouderen die hiertoe niet in staat zijn. Dat betekent dat het bestuur op zoek moet naar inkomsten.
 • Aandacht aan scholing en bijscholing van het personeel.
 • Verbetering van de medische zorg.
 • Uitbreiding van de opvangmogelijkheden voor dementerende ouderen.
 • Oprichting van een maaltijdvoorziening voor ouderen uit de regio.
8. Rekening en verantwoording

Het beschikbare bedrag is door de Wilde Ganzen direct overgemaakt aan het Holland Kandana Welfare Fund. Het door de NCDO beschikbaar gestelde geld is door de ZOM overgemaakt. (Inclusief de ingehouden 10%).

Het HKWC heeft zorg gedragen voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden, de betalingen en heeft de financiële afrekening. De statements zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de heer R.A.M. Danawardana, ACA, ASCMA. Dip IMIS (UK) van M.D. Associates, Chartered Accountants te Colombo, Sri Lanka. (Zie bijlage “Overzicht inkomsten en uitgaven”).

Verder heeft de NCDO een bedrag van € 2.000,00 beschikbaar gesteld voor een vertegenwoordiger uit Sri Lanka aan Nederland. In september 2010 heeft Pater Dinesh op uitnodiging van de ZOM Zevenaar en bezocht en een belangrijke bijdrage geleverd aan het bij een brengen van de bijdrage van de ZOM. Hiervan is een aparte afrekening bijgevoegd.

De originele rekeningen, van het uitgegeven bedrag ad € 96.112,10 heeft de heer Vincent Pillai eveneens opgestuurd, de rekeningen zijn bij de penningmeester van de Stichting ZOM, de heer W.J. ten Have.

Afrekening

Overzicht inkomsten en uitgaven project Kandana

INKOMSTEN

Acties en Wilde G. € 57.000,00
Bijdrage NCDO € 25.000,00
Wereldwinkel € 3.000,00
Eigen inbreng € 6.303,39
Rente en koers € 4.658,71
Totaal beschikbaar € 96.112,10
 
UITGAVEN
Totaal € 96.112,10
(Zie bijlage overzicht financiën)

9. Wat hebben we ervan geleerd?

De ZOM heeft in de laatste 18 jaar de nodige ervaring opgedaan met projecten in ontwikkelingslanden. Elk project is toch weer anders en ook door dit project zijn we weer veel ervaring rijker geworden. Onze leerervaringen:

 1. Wij hebben als bijzonder waardevol gevonden dat we in Sri Lanka samenwerken met een betrouwbare organisatie, het Holland Kandana Welfare Commitee. Met deze organisatie werken we al 8 jaar intensief samen. We kennen elkaar persoonlijk en communiceren gemakkelijk, zowel per telefoon als per email.
 2. Tijden het hele proces hebben bestuursleden van de ZOM het project 3 maal bezocht. Het eerste bezoek was voor de start en het laatste na de oplevering, bij de officiële opening.
 3. In het Commitee zitten mensen uit de eigen samenleving, die zich verantwoordelijk voelen het welbevinden van de mensen in hun eigen omgeving. Zij bekleden posities binnen de gemeenschap die hun plaats in het Commitee rechtvaardigen.
 4. Binnen beide organisaties is er één persoon verantwoordelijk voor het project. Dit voorkomt miscommunicatie en verwarring. Wel worden alle bestuursleden bij het project betrokken en vervullen taken, zodat de betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor het project bij ieder bestuurslid aanwezig is.
 5. Wij ervaren het als erg belangrijk dat de partner organisatie het project zelf initieert en uitvoert en verantwoordelijk is voor zowel de voorbereiding, de uitvoering, de inrichting en de exploitatie. Het moet een project van en voor hen zijn.
 6. Wij ervaren de eigen werkzaamheden door de mensen zelf als positief. Op deze wijze krijgen ze meer eigenwaarde en meer het gevoel dat het “hun” project is wat ze zelf hebben gerealiseerd. Zo zijn we partners en geen “gevers”.
 7. In Nederland zoeken we een (of meer) partner(s) bij de acties. Vooral de medewerking van scholen werkt heel erg positief, het heeft een breed draagvlak en het project wordt snel en positief bekend. Onze taak ligt dan veel meer op het motiveren van directie en personeel. Als het personeel erachter staat dan slaagt het project. Hier ligt een groot deel van ons succes bij het genereren van geld.
 8. Het enige waar we tegen aanzien is de fondsenwerving en met name de administratieve kant. Ondersteuning van de organisaties zou een welkome hulp zijn. Zo zijn er tal van organisaties en personen bezig met administratieve zaken. Als ik deze tijd zou gebruiken voor het promoten van projecten en het genereren van geld, zou de ZOM 2x zoveel projecten kunnen uitvoeren. Het gaat hier niet om financiële of project verantwoordelijkheden.
 9. Gedurende de bouw bleek dat bij de start de exploitatie op korte termijn niet rond zou komen. Er hadden organisaties hun eerder gedane toezeggingen in getrokken. Er is in onderling overleg gekozen om een deel van de opvang voor ouderen te reserveren voor betalende cliënten, zodat de kosten voor degene die niet kunnen betalen gedekt worden. Het nieuwe bestuur heeft als eerste opdracht meegekregen om voor een sluitende exploitatie te zorgen met cliënten zoals bedoeld.

10. Tot slot

Alle deelnemers aan het project, de Wilde Ganzen, de NCDO, het Holland Kandana Welfare Committee, alle organisaties, bedrijven, particuliere gevers en de Stichting ZOM mogen zeer tevreden zijn met het bereikte resultaat. Door een eendrachtige samenwerking staat er een fraai en multifunctioneel Verzorgingscentrum in Kandana.


Namens de gezamenlijke uitvoerders,


Wil de Raden, voorzitter ZOM


Zevenaar 22 december 2011


NCDO projectnummer 219745K
WILDE GANZEN projectnummer 2009.0413


<<< Terug